2. třída Veverky

Provozní doba 2. třídy – Veverky

Po až Pá 6,30 – 16,00 hod. (16,00 – 16,30 hod. jsou děti ve 3. třídě)

Třídní vzdělávací plán

„Celým rokem krok za krokem“

pro školní rok 2023/2024

II. Třída

Motto: „Každý krůček dál mě láká, s ctnostmi rostu v předškoláka.“

Charakteristika TVP

Třídní vzdělávací plán je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku

TVP je zpracován do samostatných bloků. Každý blok je motivován charakterizujícím ročním obdobím, proměnami přírody v daném ročním období a zvyky, které se v daném období nachází.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si, že JÁ A TY JSME MY. Z toho vychází vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky.

Metody vzdělávání

 • Spontánní učení – pozoruji, napodobuji
 • Řízené učení – dospělý udává směr
 • Situační učení – když chceme učit děti o přírodě, vyrazíme do přírody
 • Sociální učení – žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře
 • Prožitkové učení – prožitek umocní poznání
 • Kooperativní učení – Spoluprací vymyslíme více, zapojujeme děti do vytváření činností
 • Integrované vzdělávání – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Motorické učení
 • Slovní učení

Formy vzdělávání

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti-vědomosti získané touto formou je lepší dětem předškolního věku prezentovat učením prožitkovým, nebo zařadit více možností (Komenského přístup, učení hrou, frontální učení je vhodnější pro starší školní věk.)

Očekávané poznatky, hodnoty, postoje u dětí

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

Zaměříme se na

 • Rozvíjení prosociálního chování – třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností – logo hrátky, poslech a dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání písmenek, vyjadřování myšlenek
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní – přímé pozorování, experimenty, péče o ptactvo v zimním období, poslech příběhů z přírody, projekty zaměřené na přírodu, uklízíme okolí naší mateřské školy
 • Pohybové aktivity – spontánní, řízené, využití rozmanitého náčiní, nářadí, venkovní aktivity, zahrada, netradiční využití přírody, stromů, keřů, pařezů apod.
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních dovedností – použití hudebních nástrojů, sborový zpěv pod vedením paní učitelky ze základní školy
 • Vnímání časové posloupnosti – ráno, poledne, večer, den x noc, roční období, měsíce v roce
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze – hygienická pravidla, základy stolování, pořádek ve věcech, úklid hraček na své místo
 • Bezpečné prostředí – dodržování předem daných pravidel
 • Neřešit před dětmi pracovní záležitosti

Plán po měsících

LEDEN

Laskavost

„Umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním k pocitům a potřebám druhých“

Bílá zima

    • Zimní radovánky                                                      1 týden

Cíle: rozvoj pohybových dovedností na sněhu, seznamování se zimními sporty, rozlišovat aktivity, které podporují zdraví člověka, vytváření zdravých životních návyků a postojů, rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace a rozsah pohybu

 • Bude zima, bude mráz                                                1 týden

Cíle: označení přírodních jevů v zimním období, chápání změn počasí, prohlubovat poznatky o zvířatech žijících ve volné přírodě, vytváření kladného vztahu k přírodě – péče o ptactvo, pozorování stop ve sněhu

 • Voda teče, vítr fouká, oheň pálí                                 1 týden

Cíle: experimenty s materiálem a předměty; motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla, piktogramy)

 • Skřítek Pořádníček                                                   2 týdny

Cíle: ekologicky motivované herní aktivity, rozlišovat, co prospívá přírodě a co jí škodí, podporovat a rozvíjet představu o tom, jak vypadá planeta Země, přivést děti k poznání, že Země je naším společným domovem, objevovat možnosti, jak můžeme o naši planetu pečovat – sběr papíru, třídění odpadků, udržovat pořádek

G -  spoj čarou stejné předměty 

G – předškoláci – horní a dolní oblouk vázaný

L- ˇĎ Ť, Ň

Z – najdi obrys, který je v řadě odlišný, opis

Z – předškoláci figura a pozadí, najdi šest rozdílů

M -- pojmy z prostorové orientace-vpředu, vzadu, daleko, blízko

M – předškoláci   -pojmy méně, vice, stejně

S  -  zopakování věty ze 4 souvisejících slov, zopakování 3 nesouvisejících slov

S – předškoláci-určí počáteční slabiku slova

Ř – spontánně vypráví dle obrázku

Ř – předškoláci – skloňuje a užívá všechny druhy slov, pozná nesmysl na obrázku

ÚNOR

Starostlivost

„Schopnost pečovat o věci či o někoho, snaha o to, aby něco dobře dopadlo“

Poznáváme svět

  • Můj den, můj rok                                                       1 týden

Cíle: poznávání časových vztahů ve spojení s činnostmi, které pravidelně vykonáváme, pojmy – ráno, poledne, odpoledne, večer, dny v týdnu, rok – kalendář, roční období

 

  • Povolání a řemesla                                                  1 týden

Cíle: získávání poznatků o tom, co kdo dělá – profese, zaměstnání, hra – práce, volná činnost, cílená činnost, pojmenovat vše čím je obklopeno, péče o tyto předměty, vážit si jich, motivované manipulace s předměty, upevňování morálních hodnot – vážit si výsledků lidské práce

  • Moje tělo a zdraví                                                    1 týden

Cíle: osvojení si poznatků o předmětech denní potřeby, základní hygienické pomůcky a jejich správné užívání, význam osobní hygieny, péče o tělo, odhalovat podstatné znaky a souvislosti, utvářet pojmy – zobecňování, vliv správných životních návyků na zdraví – lékař, nemoci, prevence, stolování, úklid domácnosti, MŠ, pomoc dospělým, správné oblékání a obouvání v souvislosti s počasím, otužování, poučení o nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak se chránit

  • Masopustní rej                                                         1 týden

Cíle: seznámení s tradicemi souvisejícími s koncem zimy, výroba masek, všímat si tradičních kostýmů, barev a chování maškar, vnímání rozdílů mezi tělem lidským a zvířecím, společný rej masek

                                      

G = šikmá čára přerušovaná-cesta

G-šikmá čára-vločky, úchop, přítlak ,plynulost tahu, sledování cesty, kreslící pastelka

M = pojem stejně

M – předškoláci – pojmy o jednu více a o jednu méně

L = S, C, Z   Ř -  předškoláci-synonyma, antonyma, homonyma                                                      

S = sluchové vnímání – pozná předměty podle zvuku, roztleskat slovo na slabiky, rozpočitadlo

S – předškoláci – napodobí rytmus Ř – rozliší jednotné a množné číslo

Z-najdi obrázek, který je v řadě jiný, dokreslení objektu

Z – zraková analýza a syntéza-najdi správnou chybějící část obrázku

Pohyb – dráha, dřep, výskok

Pohádka: „Otesánek“

16. února – Masopust – rej masek

BŘEZEN

Starostlivost

„Schopnost pečovat o věci či o někoho, snaha o to, aby něco dobře dopadlo“

Hřej, sluníčko hřej

    • Příroda se probouzí                                                    2 týdny

Cíle: ve spojení s pozorováním vést děti k chápání změn a proměn přírody v předjaří, první poslové jara, nový život ve větvičkách, keřů a v trávě, lidové pranostiky

  • Naše farma/Mláďátka                                                 1 týden

Cíle: zopakování ovoce a zeleniny, příprava zahrady na pěstování, co všechno můžeme pěstovat, co už na zahradě roste, rozdíl mezi domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty, jaký z nich máme užitek, rozvoj řečových a jazykových dovedností – nápodoba řeči zvířat

Cíle: exkurze – hospodářská zvířata, pojmenování, jejich užitek a význam pro člověka, seznamování se s jejich mláďaty, rozvoj smyslového vnímání, tvořivého myšlení, rodí se mláďata nejen na farmě, ale i v lese – poučení o správném chování při nalezení mláďat v lese

  • Vynášení Morany                                                     1 týden

Cíle: rozloučení se zimou, přiblížení lidových tradic, nácvik společných písní a básní o Moraně, procházka k Labi, vyprávění o lidových tradicích, jak žili naši předci dříve

G = rozvoj jemné motoriky navlékání, trhání, mačkání, střídání svislých a vodorovných čar

G – vlna, sluníčko-šikmá čára paprsky

M = pojem stejně, počet jedna, dvě

M – předškoláci – část a celek, spoj dvě poloviny patřící k sobě

L = hlásky H, CH, K, G, J   

L předškoláci-R, Ř                          

S= poznávání zvířat podle hlasu, rýmy s vizuální podporou

S – předškoláci – určí slova, začínající danou hláskou

Ř – mluví gramaticky správně

Z odlišení obrazce, lišícího se horno-dolní polovinou

Z – předškoláci-plošně prostorové vnímání

Pohyb - jak chodí zvířátka – cval, poskoky, skoky

Pohádka: O kohoutkovi a slepičce

8. března – MDŽ

20. března – první jarní den – zelené oblečení

28. března – den učitelů

DUBEN

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Svátky jara

  • Velikonoce                                                                   1 týden

Cíle: probouzet fantazii, představivost, radost z tvořivé práce, seznamování s tradicí a kulturou své země, vítání jara, Velikonoce, všímat si moudrosti v lidových pořekadlech, lidové pranostiky, seznamování se společenstvím trávy, květin, stromů, co potřebují k životu, růstu, péče o ně, jejich význam, všímat si rozmanitosti tvarů, barev

    • Jaro v trávě                                                             2 týdny

Cíle: probouzet představivost, radost z tvořivé práce, vítání jara, Velikonoce, všímat si moudrosti v lidových pořekadlech, lidové pranostiky, seznamování se společenstvím trávy, květin, stromů, co potřebují k životu, růstu, péče o ně, jejich význam, všímat si rozmanitosti tvarů, barev,zasadit si vlastní zeleninu

    • Čarodějky dobrodějky                                              1 týden

Cíle: připomenutí tradice pálení čarodějnic, rozvoj tvořivých činností dětí v oblastech estetických a jazykových dovedností, pohybových aktivit a obratnosti, poznatky o ochraně vlastního zdraví, propojení života rodiny s činností mateřské školy, vnímat přírodu jako možnost přírodní léčby, možnost využití protidrogové prevence

G -- uvolnění celé ruky  -   nový prvek-horní oblouk-klokánek

G – spirála, ovál             

M-  pojem stejně, počet pět

M – předškoláci – pojmy z prostorové orientace- hned před, hned za, mezi, vedle

L  - rozvoj motoriky mluvidel napodobování zvuků  

L- předškoláci hlásky Č, Š, Ž , počet slabik ve slově

S-  rytmická říkadla s velikonoční tematikou, rozliší slova bez vizuálního podnětu-změna samohlásky

S předškoláci – zopakuje větu z více slov

Ř – pozná nesprávně utvořenou větu

Z -  vyhledej předměty na velkém obrázku a přilož na správné místo

Z- předškoláci-zraková analýza a syntéza-najdi chybějící část obrázku

Pohyb – cvičení podle předlohy – dětská jóga

Pohádka: „O budce“

2. dubna – modrý den – podpora autismu

17. dubna – Velikonoce

22. dubna – Den Země

KVĚTEN

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Vše kolem nás kvete

  • Moje maminka                                                         1 týden

Cíle: posilovat citové vztahy k mamince, vést děti k projevu lásky, pozornosti k mamince, společná oslava ke dni Svátku matek, poznávat roli ženy, matky v rodině; uvědomit si význam rodiny, posilovat vztahy k členům rodiny, poznávat role muže, otce v rodině, seznámit se s narozením dítěte a s péčí o miminko, vést děti k vědomí, že každý někam patříme, máme svoji rodinu, svůj domov

  • Barvy kolem nás/Barevný vesmír                              2 týdny

Cíle: co je barva, jak vzniká, pokusy s mícháním barev; vytváření povědomí o existenci vesmíru, co je hvězdárna a hvězdy, Slunce, Měsíc, planety, astronaut, kosmická loď apod.

    • Skřítek cestovatel/Den dětí                                       2 týdny

Cíle: Vycházky do přírody, seznamování se s biotopem lučních a vodních živočichů, pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku, kdo a proč žije v určitém prostředí, chování v přírodě ve vztahu ke zvířatům, neubližovat, ochraňovat;

poznávání ekosystému – les, poušť, moře, kdo tu žije, cizokrajná zvířata, porovnávání ekosystémů, chování v přírodě – uvědomovat si nebezpečí, které přichází z přírody

                                      

G -  výroba dárku pro maminku, navlékání korálků, nový prvek dolní oblouk

G – zuby-horní. dolní

M -  pojmy z prostorové orientace-vpravo, vlevo

M – předškoláci – pojmy z prostorové orientace – nad, pod, před, za, ve,na

L Ř   - předškoláci-opakování hlásek, skládání slov p- e- s                                                                               

S