3. třída Včelky

Provozní doba 3. třídy – Včelky

Po až Pá 7,00 -16,30 hod. (6,30 – 7,00 hod. jsou děti ve 2. třídě)

Třídní vzdělávací plán

Letíme za poznáním

pro školní rok 2023/2024

III. Třída

Charakteristika TVP

Třídní vzdělávací program „LETÍME ZA POZNÁNÍM“ je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, zdravého sebevědomí, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku
 • Vnímání a chápání ctností, které jsou odrazem kvality osobnosti

TVP je zpracován do vzdělávacích bloků. Vzdělávací bloky jsou motivovány mottem „Každý krůček dál mě láká, s ctnostmi rostu v předškoláka“ vycházející z výchovy ke ctnostem. Inspirací se stala kniha Krajinou ctnosti, kterou zpracovala Jana Haková pro děti. Ctnosti jsou vnitřní kvality osobnosti, o kterých chceme mluvit, pracovat s nimi, vnímat je, aby jim děti porozuměly a začaly vědomě používat. Začnou je postupně vidět v jednání druhých, vnímat v jednání svém a hlavně o nich začnou přemýšlet.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si: já a ty jsme my (vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky, portfolia)

Metody vzdělávání

 • Situační učení („Když chceme učit dítě o přírodě, vyrazíme do přírody…“)
 • Sociální učení („Žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře…“)
 • Spontánní učení („Pozoruji, napodobuji…)
 • Řízené učení („Dospělý udává směr…“)
 • Prožitkové učení („Prožitek umocní poznání“)
 • Kooperativní učení („Spoluprací vymyslíme více…“)
 • Integrované vzdělávání (děti se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Motorické učení
 • Slovní učení

Formy vzdělávání

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti

Očekávané poznatky, hodnoty, postoje u dětí

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Vnímání a chápání lidských ctností
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

Zaměříme se na

 • Rozvíjení prosociálního chování (třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu, lidské ctnosti)
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností (logo chvilky, dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání psaného písma, opisy, analýza, syntéza slov, vyjadřování myšlenek …)
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní (přímé pozorování, experimenty, zakládání záhonků na školní zahradě, péče o ptactvo v zimním období …)
 • Pohybové aktivity (řízené, spontánní, využití rozmanitého náčiní, nářadí, využití obecního sálu, venkovní aktivity, plavecký kurz)
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních a dramatických dovedností s využitím pohádek
 • Vnímání časové posloupnosti (kalendář počasí, měsíce a dny v roce, roční období)
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze (dodržování hygienických pravidel, stolování, pořádek ve věcech…)
 • Ten dělá to a ten zas tohle – význam lidské činnost, vzájemné navazování
 • Bezpečné prostředí
 • Příprava na vstup do ZŠ (celoroční projekt Dovednosti předškoláka)

Plán po měsících

Téma: JÁ A TY JSME MY (září)

Ctnost: POROZUMĚNÍ – „Umění naslouchat a vcítit se“ (Nemohu mluvit, Pozdravy národů)

Podtéma:

 • Já a moje školka (moje třída, jsme Včelky, místo, značka, jméno, moje výška, aktivity k porozumění ctnosti POROZUMĚNÍ, sebeobsluha, hygienické návyky, vzájemné seznamování, role dospělých v mateřské škole, bezpečný pohyb v prostorách a okolí, zakládání portfolia, kalendář počasí) 1 týden
 • Já a moji kamarádi (tvorba třídních pravidel, prosociální hry k porozumění emocí – radost, smích, smutek, vztek, navazování spolupráce v centrech, poznávání se navzájem, vlastní přání a potřeby) 2 týdny
 • Já a moje rodina (moje místo, kde žiju, náš dům, moje rodina – jména členů, role, pozdravit, poprosit, poděkovat) 1 týden

Pohádka: Jak včelička zachránila králíčka (poslech, rozbor, dramatizace, tvořivé činnosti)

Projekt: Můj domov, náš dům – moje místo, Včela, Znaková řeč, Naše kronika - zakládání

G = uvolňování ruky – jdeme cestou necestou – kresba na velkou plochu, nácvik správného úchopu tužky, kresba jedním tahem – dráha se záhyby, kruhy - mlýnek

M = určování vzájemné polohy dvou a více objektů, vytváření a modelovaní situací k určení vzájemné polohy, tvar čtverec – moje značka, můj dům – čtverec, obdélník, trojúhelník

L = moje jméno, opis, počáteční hláska, doplňování literárního textu, samohlásky M B P, četba před odpočinkem, vyjadřovat srozumitelně žádost či přání, chápat, že i gesta a znaková řeč je způsob dorozumění, porozumění

S/Z = sluch = poznávání zvuku předmětů, rytmizace svého jména, zrak = Kimovy hry

Pohyb = různé obměny chůze, střídání chůze a běhu dle signálu a tempa, zdravotní cviky pro správné držení těla, správný postoj, prvky jógy pro děti,  tělovýchovné hříčky

Téma: BARVY PODZIMU (říjen)

Ctnost: PŘÁTELSKOST – „Jak být dobrý kamarád“ (Mozaika přátelství, Pavučina přátelství)

Podtéma:

 • Začíná foukat (znaky podzimu, pozorování proměn přírody, sběr a manipulace s přírodním materiálem, kalendář počasí, vítr a déšť, činnosti motivované podzimem, aktivity k porozumění ctnosti PŘÁTELSKOST) 1 týden
 • Plody naší zahrady (plody zahrady, vše o jablku, vše o bramboře, experimenty, pozorování, ochutnávky, námětové hry Na kuchaře, Na obchod) 1 týden
 • Jablíčkohraní (zdravá strava a zdravý životní styl pro mé tělo, péče o zuby, první vaření, bezpečnost při manipulaci s kuchyňským náčiním, maminčina spolupráce – ochutnávka maminčiny dobroty, maminčina kuchařka, zaměstnání kuchařky) 1 týden
 • Podzimní strašení (Halloween) – tvoření z dýní, rej strašidýlek 1 týden

Projekt: Jablíčkohraní, Zdravé zoubky

G =  kruhy - jablko, svislé a vodorovná čára (zleva doprava) - bažant

M = třídění dle kritérií, porovnávání dle velikosti, 3D tvar – koule

L = hlásky zubodásňové D T N, měkkopatrové K G CH, antonyma, přídavná jména

S/Z = sluch – rýmování, nácvik jednoduchých říkadel, zrak – vkládání tvarů dle předlohy, stíny

Pohyb = cvičení s míčky, hod horním obloukem na cíl, do dálky, seznamování s overbally, chůze po nerovném terénu, šikmé ploše, lezení po ripstolích, zdolávání překážek přeskoky, prolézáním, podlézáním, chůze po kladinkách a masážních prvcích

Téma: CO UKRÝVÁ LES (listopad)

Ctnost: NADŠENÍ – „…protože s pozitivním zápalem dokážu velké věci a kdo chce zapalovat, musí sám hořet“. (Co mě baví, Bláznivý král)

Podtéma:

 • Strom – symbol života (listí ve větru – rozmanitost tvarů a barev, hrátky s listy, druhy stromů a jejich plody, materiál dřevo, hrátky s přírodním materiálem, aktivity k porozumění ctnosti NADŠENÍ, Co do lesa nepatří - ZODPOVĚDNOST) 1 týden
 • Lesní zvířátka (volně žijící zvěř – ježek, jelen, zajíc, liška, příroda se připravuje na zimu, ekosystém lesa, zaměstnání-hajný) 2 týdny
 • O Smolíčkovi (poslech, dramatizace, hry s pohádkou) 1 týden
 • Cvičením ke zdraví (pojmenování částí těla, Děti v pohybu)

Pohádka: O jedličce

Projekt: Stromy, Od semínka k pastelce

G = letokruhy, list – dokreslení oblého tvaru

M = rozmístění předmětů dle pokynu – nahoře, dole, nad, pod, před, za, vedle, vpravo, vlevo, zakreslovat polohu předmětů dle diktátu, tvoření cest – krátká, delší, nejdelší, od mety k metě, jednoduché labyrinty

L = hlásky retozubné V F, L, zdrobněliny – stupňování, popis obrázku, opakování řady slov jdoucí za sebou, zapamatování veršů, významové kategorie, analýza slov = rytmizace

S/Z = sluch – rozlišování zvuků, lokalizace zvuku, zrak – dokreslování objektů dle vzoru

Pohyb = cvičení s tyčemi, překážkové dráhy, skoky jednonož, do stoje rozkročného, seskoky z vyvýšené roviny, různé druhy lezení, pohybové hry, zdolávání přírodních překážek a nerovností terénu

Téma: KOUZLO VÁNOC (prosinec)

Ctnost: ŠTĚDROST – „Co dáš, to dostaneš zpátky“ (Piknik – zasadit do vánoční atmosféry – vánoční ubrus, Tajuplné dárky)

Podtéma:

 • Čerte, čerte, čertíku (čertí rej a příchod anděla, advent, příprava na vánoční jarmark – spolupráce s obcí) 1 týden
 • Čekáme na Ježíška (příběh O narození Ježíška, vánoční tradice a zvyky-pečení cukroví, strojení vánočního stromečku, vánoční koledy, vánoční nadílka, vzájemné obdarovávání – aktivity k porozumění ctnosti ŠTĚDROST, vnímání slavnostní atmosféry, vánoční besídka pro rodiče)

2 týdny

 • Zpívejme koledy (poslech a zpěv vánočních koled, využití orfových nástrojů k doprovodu koled)

Vánoční besídka pro rodiče

Projekt: Betlém

Pohádka: příběh O narození Ježíška

G = ovál – šišky, stromeček – šikmá čára

M = geometrické tvary – ploché, třídění, řazení dle velikosti, 3D – koule, krychle

L = hlásky BĚ PĚ MĚ VĚ, množné číslo - 1 koulička, 2 kouličky, významové kategorie – slova nadřazená – koulička, zvonek = vánoční ozdoby, popis obrázku, vyprávění příběhu dle obrázků

S/Z = sluch – poslech koled – rozeznávání jednotlivých nástrojů, pomalé, rychlé tempo, rytmizace, zrak – vkládání tvarů na dané místo, vyhledat známý obrázek na pozadí

Pohyb: taneční prvky, spojení hudby s pohybem pro hlubší prožívání hudby, rytmizace s hrou na tělo (2/4, 3/4 takt), vázané kruhy, prvky jóga

TÉMA: BÍLÁ ZIMA (leden)

Ctnost: LASKAVOST – „plním srdce své i druhých“ (Kuba řekl, Čím chci plnit své srdce)

Podtéma:

 • Bude zima bude mráz (příroda v zimě – její proměny, znaky zimy, mapování teploty, experimenty – změny skupenství vody, volně žijící zvířata v zimě, aktivity k porozumění ctnosti LASKAVOST) 1 týden
 • Zimní radovánky (hrátky se sněhem, na sněhu (dle podmínek), poznávání zimních sportů, proměny přírody vlivem teploty, mapování teploty – zaměstnání meteorolog, experimenty s vodou = změny skupenství, buď fit – zdravý životní styl) 1 týden
 • Ptáčci v zimě (poznávání světa ptáků – druhy, znaky, obživa, péče o ptáky v zimě – být laskavý nejen k sobě, ale i k přírodě)1 týden
 • Malý ekolog (třídíme odpad, základy ekologického cítění, Odpadkový koláč – ctnost ZODPOVĚDNOST)

Projekt: Ptáci, Ekolog

Pohádka: Zimní

G = horní a dolní oblouk vázaný

M = řazení – vysoký, vyšší, nejvyšší, tvoření skupin dle dvou kritérií

L = hlásky Ď Ť Ň, hláska na začátku slova, slovesa, tvoření jednoduchých vět, přechylování – lyžař, lyžařka, „čtení“ obrázků – Malované čtení

S/Z = sluch – vnímat výšku a hloubku tónů, rozlišování známých zvuků, vyhledávání a tvoření rýmů,počet slabik ve slově – dlouhá, krátká slova – myš – myška, zrak – řazení prvků zleva doprava, vyhledávání rozdílů na obrázcích, opis

Pohyb: akrobatické prvky – převaly, kolébka, vztyk ze sedu křižného bez dopomoci, prolézání tunelem, střídání postojů a poloh dle pokynu, cvičení na stanovištích, cvičení s overbally

TÉMA: POZNÁVÁME SVĚT (únor)

Ctnost – SEBEDŮVĚRA – „moje vnitřní síla“ (Skoky ve spojitosti s příběhem Žebřík, Letadýlka, Loupežník)

Podtéma:

 • Moje tělo a zdraví (moje tělo – funkce, orgány, části těla, co prospívá mému tělu, aby bylo zdravé, povolání – lékař, zdravotní sestra, moje čisté ruce, aktivity k porozumění ctnosti SEBEDŮVĚRA) 2 týdny
 • Můj den, můj rok (roční období – znaky, dny v týdnu, co děláme celý den – ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, noc) 1 týden
 • Děti, pozor červená (základy dopravní výchovy – bezpečnost na komunikacích, dopravní prostředky a jejich význam pro člověka, dopravní značky, semafor, integrované záchranné sbory, seznamování s mapou, pozitiva a negativa dopravy pro planetu) 2 týdny
 • Masopustní rej (tradiční karneval – rej masek, soutěže, diskotéka, význam masopustu)

Projekt: Cestujeme, Aby se nic nestalo

Pohádka: Otesánek

G = úchop, plynulost tahů, přítlak, sledování cesty – kreslící pastelka, šikmá čára - vločky

M = porovnávat předměty přiložením k sobě – pojmy krátký, dlouhý – Kolik tyček měří hrana stolu…?, porovnávání počtu prvků – více, méně, stejně

Sledování předem dané cesty – zakreslování dané linie, určování kratší, delší cesty, řešení labyrintů

L = hlásky C S Z, synonyma – slova se stejným významem podobně znějící, antonyma – protiklady, homonyma – slova stejně znějící s rozdílným významem, vnímání délky samohlásky ve slabice, slově – bzučák, grafické znázornění

S/Z = sluch – určování počáteční hlásky ve slově, jdi za nástrojem, který slyšíš a pojmenuj, kdo se ozývá, zrak = dokreslování objektů, Kimovy hry

Pohyb: cvičení rovnováhy na zvýšené ploše, cvičení s padákem, cvičení s kroužky

TÉMA: HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ (březen)

Ctnost – ZVÍDAVOST – „touha po poznání“ (Sopka, Koukači)

Podtéma:

 • Příroda se probouzí (znaky jara, pozorování přírody, aktivity k porozumění ctnosti ZVÍDAVOST)
 • První sněženka (rostliny - význam a jejich podmínky k životu, pokusy se semeny, základy jednoduchého pěstování, profese zahradník, zahradní architekt, první jarní květiny, barvy a vůně kolem nás) 2 týdny
 • Naše farma (domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata – znaky, užitek) 1 týden
 • Vynášení Morany (loučení se zimou, procházka k Labi, vyprávění o lidové tradici)

Projekt: Prase domácí

Pohádka: O třech prasátkách

G = vlna, šikmá čára - paprsky

M = uvědomování si různých možností uspořádání tříprvkové skupiny, pomocí přiřazování určovat více, méně, stejně prvků u 2–6 prvkových skupin, pravolevá orientace

L = hlásky R Ř, modulace hlasu, stupňování, pojmenování charakteristických vlastností předmětů – citrón je kyselý, cukr je sladký, reprodukce pohádky

S/Z = sluchové pexeso – zvukomalebné slabiky – zvuky zvířát, rozeznávání rozličných zvuků zvířat dle zvukového záznamu, probuď se na hlásku, zrak – stíny, puzzle

Pohyb: taneční prvky –přísuny, cval, poskoky, otočky, změny směru, vázané kruhy, jednoduché prvky aerobiku

TÉMA: SVÁTKY JARA (duben)

Ctnost – ZODPOVĚDNOST – „po každém mém kroku zůstane stopa“ (Ztracený klíč – Ajdar, Autíčka, Poslepu za hlasem)

Podtéma:

 • Velikonoce / Jaro v trávě (velikonoční tvoření, velikonoční tradice, putování za velikonočním zajíčkem, barevná příroda) 1 týden
 • Děti, pozor červená (základy dopravní výchovy – bezpečnost na komunikacích, dopravní prostředky a jejich význam pro člověka, dopravní značky, semafor, integrované záchranné sbory, seznamování s mapou, pozitiva a negativa dopravy pro planetu, aktivita k porozumění ctnosti ZODPOVĚDNOST) 2 týdny
 • Půjdu k zápisu (dovednosti předškoláka, aktivita k porozumění ctnosti ZODPOVĚDNOST) 1 týden

Projekt: Slepice

Pohádka:

G = spirála, ovál

M = číselná řada 1-10, vpravo – vlevo, diktát – nahoře vpravo, dole vlevo, uprostřed na druhém řádku…)

L = hlásky Č Š Ž, počet slabik ve slově – grafický záznam, využití bzučáku

S/Z = sluch – počáteční hláska ve slově, určování délky samohlásky ve slově, zrak = sestavování obrazců z částí

Pohyb: cvičení s netradičním náčiním - vajíčky, přeskoky různě vysokých překážek, slalom, cvičení s gymbally

TÉMA: VŠE KOLEM NÁS KVETE (květen)

Ctnost – DŮVĚRA -„místo, kde mám své jistoty“ (Autíčka, Stav beztíže, Roboti)

Podtéma:

 • Moje maminka (Co všechno pro nás dělá maminka – anketa, role maminky v rodině a pro dítě samotné, Kdy je maminka nejkrásnější – anketa, jak mamince udělat radost, vše o mamince, básně a písně o mamince, výroba dárků ke Dni matek, aktivity k porozumění ctnosti DŮVĚRA) 1 týden
 • Voda, voděnka (co víme o vodě, kdo v ní žije – vývoj žáby od vajíčka, koloběh vody v přírodě, jaký význam má voda pro přírodu, pro člověka, příběh o vodě, voda v písničce, v hudbě – Vltava, co víme o včele – lapbook) 2 týdny
 • Skřítek cestovatel (poznávání ekosystému – louka, les, biotop lučních a vodních živočichů, barvy v přírodě, ochrana přírody, chování v přírodě – nebezpečí, které přichází z přírody – hmyz, nemocná zvířata,živel…) 1 týden

Posezení s maminkami

Pohádka: O červené Karkulce

G = zuby – horní, dolní

M = rozklad souboru 2-4 prvků

L = opakování hlásek, skládání slov = p-e-s=pes

S/Z = sluch-rozlišování známých zvuků, intenzity zvuků, zrak – Kimovy hry

Pohyb: plazení po lavičce, výskoky na lavičku, přeskoky lavičky, hody na cíl horním obloukem, házení a chytání míče ve dvojicích

ČERVEN

TÉMA: TĚŠÍME SE NA LÉTO

Ctnost: POSPOLITOST – „spolu dokážeme víc“ (Cesta za pokladem)

Podtéma:

 • Každý jsme jiný/Den dětí (společná oslava MDD v MŠ, hry, soutěže, poznávání jiných národností a kultur, přichází léto, aktivita k porozumění ctnosti POSPOLITOST) 1 týden
 • Exotická zvířata (cizokrajná zvířata savan, pouště, pralesa, moře) 1 týden
 • Cesta za dobrodružstvím (výlety do přírody, venkovní hry, letní počasí a ochrana zdraví, letní sporty, rozloučení s předškoláky)
 • Rozloučení (radostné loučení s kamarády a se školkou, výlety do přírody, vzpomínky na školku)

Projekt: Rok mýma očima (portfolio)

Slavnostní rozloučení s předškoláky

G = fiktivní písmo

M = rozklad souboru 2-6 prvků

L = logopedický maraton – plnění logopedických hříček, úkolů na stanovištích

S/Z = sluch – kdo se ukrývá pod padákem – poznávání kamaráda dle hlasu, zrak – jmenuj, co vidíš

Pohyb: pohybové hry dle výběru dětí, pohybové soutěže ve družstvech

Celoroční aktivity

 • Angličtina pod vedením p.uč. Bezroukové
 • Zpívánky pod vedením p.řed. Vackové
 • Dovednosti předškoláka (práce ve skupinách – předškolní aktivity)
 • Dítě v pohybu (pravidelné cvičení s využitím náčiní, nářadí v obecním sále)
 • ICT (výuka s tablety)
 • Beebot s čtečkou
 • Šikovky pod vedením p.uč. Hlavičkové (placený kroužek)
 • Logohrátky pod vedením p.uč. Freibauerové
 • Hrajeme si s lidovou písničkou – poslech, videa, nácviky, hra s rytmickými nástroji, seznamování s perkusními tyčemi
 • MTU – Malá technická univerzita – využití nabídky programů – polytechnické vzdělávání
 • Pravidelná divadelní představení – Víla srdíčková

Čtvrtletní aktivity

 • Plavecký kurz pod vedením plavecké školy Pardubice (prosinec – únor)
 • Keramika pod vedením p.uč. Podané

Seznam použité literatury:

 • Co si tužky povídaly – J. Bednářová
 • Mezi námi pastelkami – J. Bednářová
 • Diagnostika dítěte předškolního věku – J. Bednářová
 • Orientace v prostor