Zápis do základní školy

25. 4. 2024

Zápis do prvního ročníku pro rok 2024/2025

1. Zápis do prvního ročníku proběhne 29. a 30. dubna 2024

    v čase 15,00 – 17,30 hodin.

2. Přihlášku je možno podat těmito způsoby:

  • do datové schránky školy ID: 6q6vtp4
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditel@zsdritec.cz
  • poštou
  • osobně při zápisu

Přihlášku si stáhněte na webových stránkách školy. Můžete si ji též vyžádat mailem.  Případně v listinné podobě u paní učitelky v MŠ Včelky.

Na přihlášku uveďte datum 29. 4. nebo 30. 4. 2024!

3. škola otevře pouze jednu první třídu

3. Jako dispoziční rezerva ředitelky základní školy se vyhrazuje 1 místo.

4. k zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště).

uchazeči cizinci-uprchlíci z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany dítěte, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění na území ČR, vízový štítek nebo razítko v cestovním pasu dítěte, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

5. zapsané musí být všechny děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018

6. zápis musí provést i rodiče žáků po odkladu!

7. rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny (SPC). Obě tato souhlasná doporučení musí rodič škole dodat bezodkladně

8. do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelkou školy

Hlavní kriteria:

  • místo pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy (Dříteč, Bukovina n/L, Újezd u Sezemic, příslušná část obce Zástava)
  • losování

Pomocná kritéria:

  • Sourozenec, který bude ve školním roce 2024/2025 pokračovat v plnění povinné školní docházky v ZŠ Dříteč
  • Dítě s odkladem povinné školní docházky

kriterium

Bodové ohodnocení

1.

místo pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy

10

2.

Dítě s odkladem povinné školní docházky

5

3.

Sourozenec, který bude ve školním roce 2024/2025 pokračovat v plnění povinné školní docházky v ZŠ Dříteč

4

4.

místo pobytu mimo školský obvod spádové Základní školy

0

Při rovnosti bodů se rozhodne veřejným losováním, a to až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku

9. případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude k 31. 8. ještě 6 let) budeme řešit individuálně osobně, nebo telefonicky

10. výsledky zápisu, přijatí, případně nepřijatí – budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve vitríně školy, na úřední desce obce Dříteč

nejdéle 29. května 2024

Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy

Ve Dřítči dne 19. dubna 2024